Message boards : Cafe : Problem z uploadem
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Piotr

Send message
Joined: 1 Sep 21
Posts: 3
Credit: 4,848,000
RAC: 0
Message 4806 - Posted: 2 Oct 2021, 9:14:21 UTC

Szanowni Państwo,

Ostatnio natrafiłem na problem komunikacji serwera Universe@Home z moją aplikacją Bionic. Program ma trudności z pobraniem nowszych zadań i jeszcze większe trudności z zaraportowaniem wyników. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Z pozdrowieniami,

Piotr Wójcik
ID: 4806 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Krzysztof Piszczek - wspieram ...
Project administrator
Project developer
Project tester
Avatar

Send message
Joined: 4 Feb 15
Posts: 845
Credit: 144,180,465
RAC: 0
Message 4809 - Posted: 2 Oct 2021, 10:42:33 UTC - in response to Message 4806.  

Odnowiłem certyfikaty na serwerze, a wygląda na to, że Apache ich nie zauważył. Poprawiłem, powinno działać.
Krzysztof 'krzyszp' Piszczek

Member of Radioactive@Home team
My Patreon profile
Universe@Home on YT
ID: 4809 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Piotr

Send message
Joined: 1 Sep 21
Posts: 3
Credit: 4,848,000
RAC: 0
Message 4836 - Posted: 3 Oct 2021, 14:33:01 UTC - in response to Message 4809.  

Niestety, u mnie po staremu jest.
ID: 4836 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Krzysztof Piszczek - wspieram ...
Project administrator
Project developer
Project tester
Avatar

Send message
Joined: 4 Feb 15
Posts: 845
Credit: 144,180,465
RAC: 0
Message 4837 - Posted: 3 Oct 2021, 15:02:25 UTC - in response to Message 4836.  

Tak, w innym wątku jest dyskusja o tym. W skrócie, bez mieszania w plikach programu nic nie zrobisz, wina leży po stronie klienta.
Krzysztof 'krzyszp' Piszczek

Member of Radioactive@Home team
My Patreon profile
Universe@Home on YT
ID: 4837 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
vvsmax

Send message
Joined: 4 Mar 16
Posts: 1
Credit: 95,963,283
RAC: 0
Message 4869 - Posted: 9 Oct 2021, 16:43:50 UTC

Miałem problem : Brak połączenia z serwerem projektu-pliki były ciągle wysyłane i pobierane trwało to cały czas - wyglądało jak brak połączenia.
Komputer z Win10 prof. Ryzen 2600.
Reinstalacja Boinc nie pomogła nie mógł się połączyć z serwerem.
Rozwiązanie: Edycja pliku BOINC\ca-bundle.crt
Otwarcie w notatniku i usunięcie fragmenu :
DST Root CA X3 expired certificate.
Całość do usunięcia wygląda tak:
DST Root CA X3
==============
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/MSQwIgYDVQQK
ExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMTDkRTVCBSb290IENBIFgzMB4X
DTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVowPzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1
cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQDEw5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggEPADCCAQoCggEBAN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmT
rE4Orz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEqOLl5CjH9
UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9bxiqKqy69cK3FCxolkHRy
xXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40d
utolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaDaeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQ
MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69ikug
dB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXrAvHRAosZy5Q6XkjE
GB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZzR8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bw
RLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubS
fZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYoOb8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
-----END CERTIFICATE-----

Po zapisaniu zmian i zamknięciu pliku działa - połączył się z serwerem i pobrał nowe zadania.
Strona gdzie znalazłem to rozwiązanie:
https://boinc.thesonntags.com/collatz/forum_thread.php?id=254&postid=3461#3461
ID: 4869 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote

Message boards : Cafe : Problem z uploadem
Copyright © 2024 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek