About the project

Universe@home project's two main goals are:
  1. to provide scientist with a necessary computational power and
  2. to provide the way of involvement for anyone equipped with a computer and willing to take part in the research
Our simulations deal with fundamental problems of the Universe, which cannot be investigated in a laboratory. From the birth of stars to the utmost energetic supernova explosions, nature still astonishes us but at the same time leaves ways for scientific examination. ... More..
16000 computers in project

Join the project

This project uses program BOINC

Add project
If you have any problems, get help here.
Read our rules and policies

University of Warsaw
Powered by BOINC
User of the day
User profile Profile koll
Czechoslovak 1963 Computer, BOINC, Geocaching, Photo, Bicycle, ...
News

New QuarkStars application
We have just started the tests of a new application. The main goal is to analyse
the possibility of observational detection of quark stars. These objects are
composed of quarks, i.e. particles smaller than neutron or proton. Quark stars are
nearly similar to neutron stars, but we may observe their impact on stellar
populations.

------------------------------------------

Właśnie uruchomiliśmy nową aplikację. Jej głównym celem jest analiza możliwości
obserwacyjnej detekcji gwiazd kwarkowych. Te obiekty składają się z kwarków,
czyli cząstek mniejszych niż neutrony czy protony. Gwiazdy kwarkowe są prawie
identyczne z gwiazdami neutronowymi, ale jest możliwe wyznaczenie ich wpływu na
populacje gwiazdowe
22 Jul 2016, 12:26:27 UTC · Comment


Nature article!
Results from the Universe@Home project were published in the most prominent
scientific journal, Nature! The article depicts a stellar evolutionary scenario
that leads to the formation of double black holes, which are probable
sources of gravitational waves similar to those observed recently.

It is a sequel to the article from year 2010, which predicted that the first
detection of gravitational waves will rather origin from a double black hole
merger than from a
double neutron star merger. The latter had been favoured by the majority of
scientists until recent discoveries.

The links to the article are provided below. Please notice especially the
acknowledgements in the Nature publication.

Nature article:
http://arxiv.org/pdf/1602.04531v2 (this article is identical to the Nature
publication, which does not have a free access:
http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7608/full/nature18322.html)

The 2010 paper:
http://arxiv.org/pdf/1004.0386v2

---------------

Wyniki otrzymane w ramach projektu Universe@Home zostały opublikowane w
najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature! Artykuł opisuje evolucję
gwiazdową, która prowadzi do formowania się podwójnych czarnych dziur. Są one
potencjalnymi źródłami fal grawitacyjnych, takich jakie te, które zaobserwowano
niedawno.

Jest to uaktualniona wersja artykułu z 2010 roku, w którym przewidziano, że
pierwsza detekcja fal grawitacyjny będzie pochodziła z koalescencji czarnych
dziur, a nie dwóch gwiazd neutronowych. Ta druga opcja była przewidywana przez
większość naukowców, co zmieniły dopiero niedawne odkrycia.

Poniżej znajdziecie namiary na oba artykuły. Zwróccie szczególnie uwagę na
podziękowania w Nature.

Nature article:
http://arxiv.org/pdf/1602.04531v2 (tan artykuł jest identyczny z tym w Nature,
który nie jest niestety dostępny za darmo:
http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7608/full/nature18322.html)

The 2010 paper:
http://arxiv.org/pdf/1004.0386v2
12 Jul 2016, 8:42:32 UTC · Comment


Universe@Home and BOINC Pentathlon on admin point of view
Better late than never, so a few words about how Pentathlon looks from the
administrator’s point of view

As I have explained before, loads of pressure hits the server with thousands of
computers connecting with "bunkered" WU's. Usually we had ~45'000-50'000 tasks
in progress and just before the start the quantity grew up to 250'000 and later
stayed at the level of about 220'000-240'000 tasks in progress.

As you probably noticed from the picture showed in the other topic the only
problem we had was with hard disk speed because of thousands database operations
in the background of other server tasks.

As you can see in the picture below, almost in the whole Pentathlon competition
time disk utilisation was at 100% or just below it. We usually have stable disk
utilisation at 40-50%.

In the middle of the competition I also switched off all unnecessary daemons and
other software which usually works on our server and even without them the
server was off-line for 30 minutes.

Now, the situation is stable. We still have more tasks in progress than before
the competition (which makes us very happy) and we will also prepare to buy some
SSD's asap :)

Thank you very much for your power in Pentathlon and obviously for every day
with us and our tasks :)


Lepiej późno niż wcale. Tak więc kilka słów o tym jak Pentathlon wyglądał z
punktu widzenia administratora

Jak tłumaczyłem wcześniej, bardzo duże obciążenie pojawia się na serwerze gdy
tysiące komputerów podłączą się ze swoimi "zbunkrowanymi" WU. Zwykle mamy
~45'000-50'000 zadań w toku, a zaraz przed rozpoczęciem ta ilość wzrosła do
250'000, a później pozostała na poziomie 220'000-240'000 zadań w toku.

Jak pewnie zauważyliście na załączonym obrazku, jedyny problem, jaki mieliśmy to
opóźnienia w operacjach dyskowych i wynikał on z tysięcy operacji na bazie danych.

Również widać na poniższym obrazku, że prawie przez cały czas trwania konkursu
Pentathlon wykorzystanie dysku było na poziomie 100% lub nieco poniżej. Zwykle
mamy wykorzystanie dysku na stabilnym poziomie 40-50%.

W środku konkursu wyłączyłem wszystkie zbędne demony i oprogramowanie zwykle
pracujące/działające na serwerze i nawet bez nich serwer był niedostępny przez
30 minut.

Teraz sytuacja jest stabilna. Nadal mamy więcej zadań w toku niż przed
konkursem (co bardzo nas cieszy) i będziemy się przygotowywać do kupienia dysków
SSD tak szybko jak to możliwe.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie w Pentathlon i oczywiście za każdy dzień z
nami i z naszymi zadaniami :)
27 Jun 2016, 18:22:04 UTC · Comment


Universe@Home in BOINC Pentathlon
As most of you probably knows, we are a part of BOINC Pentathlon competition.

Our server will be tested by you from 2016-06-12 00:00:00 UTC until 2016-06-19 00:00:00 UTC .
10 Jun 2016, 12:01:09 UTC · Comment


Recognition for gravitational waves discovery
I have a pleasure to inform you, unless you already know, that prof. Krzysztof Belczyński,
the PI of Universe@Home project, in recognition for his involvement in discovery of gravitational
waves, was awarded recently with the Medal of Nicolas Copernicus and the Breakthrough Prize.

The former is the most prestigious prize awarded by the Polish Academy of Sciences. The latter is an
international award bestowed for remarkable scientific outcome. It was awarded for the whole group,
which took part in the research.

The results from the Universe@Home project are still used to increase our understanding of
gravitational waves and their role in the Universe.

-------------------

Mam przyjemność poinformować Was, choć możliwe, że już wiecie, że prof. Krzysztof Belczyński,
kierownik projektu Universe@Home, w uznaniu swoich zasług w odkryciu fal grawitacyjnych, został
nagrodzony Medalem im. Mikołaja Kopernika i Breakthrough Prize.

Pierwsza nagroda jest najbardziej prestiżą przyznawaną przez Polską Akademię Nauk. Druga
natomiast to międzynarodowa nagroda przyznawana za znaczące odkrycia naukowe. Została ona
przyznana całej grupie biorącej udział w badaniach.

Wyniki otrzymywane w ramach projektu Universe@Home są ciągle używane do poszerzania naszej
wiedzy na temat fal grawitacyjnych i ich roli we Wszechświecie.
17 May 2016, 19:02:49 UTC · Comment


... more

News is available as an RSS feed RSS