About the project

Universe@home project's two main goals are:
  1. to provide scientist with a necessary computational power and
  2. to provide the way of involvement for anyone equipped with a computer and willing to take part in the research
Our simulations deal with fundamental problems of the Universe, which cannot be investigated in a laboratory. From the birth of stars to the utmost energetic supernova explosions, nature still astonishes us but at the same time leaves ways for scientific examination. ... More..
28985 computers in project

Join the project

This project uses program BOINC

Add project
If you have any problems, get help here.
Read our rules and policies

University of Warsaw
Powered by BOINC
User of the day
User profile Profile Dingo
I am an Aussie born in Canada over sixty years ago, lived in Australia most of my life, including 20+ years in the Australian Defence Force (Army). I...
News

New apps and WU's
In next few days I will release only short series of WU in different applications because I have to test new work generators for it.
Also, I will start to prepare database with all results for that WU's and slowly start to prepare web interface to download it for everybody who will be interested. This can take one to two weeks as I have other tasks to do in other projects as well :)
18 Apr 2017, 11:09:54 UTC · Comment


Code update
Most of you have probably noticed that we’ve started to introduce a new code to
Universe@Home. The changes are content-related (new models of astrophysical
phenomena) as well as technical (errors in the code). We hope that they will
solve the problems some of you encountered in the previous version of the code.

We’re still going to do research oriented towards binary stars and their
influence on their surroundings. New results, which will be published shortly,
have indicated new directions. Thanks to your help, our work will be continued!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapewne część z Was już zauważyła, że zaczęliśmy wprowadzać nowy kod na
Universe@Home. Zmiany dotyczą natury merytorycznej (nowe modele zjawisk
astrofizycznych), jak i technicznych (błędy w kodzie). Mamy nadzieję, że
rozwiążą one również problemy jakie niektórzy z Was napotkali w poprzedniej
wersji kodu.

Dalej zamierzamy prowadzić badania nakierunkowane na gwiazdy podwójne i ich
wpływ na otoczenie. Nowe rezultaty, które już niedługo powinny
zostać opublikowane, wskazały nam nowe kierunki. Dzięki
waszej pomocy mamy zamiar dalej nad nimi pracować!
11 Apr 2017, 9:30:50 UTC · Comment


Server maintenance
Due to moving server to another building tomorrow (31th March) we need to shutdown our main server for few hours.
This will start about 10am UTC and it will take about 4 hours.
30 Mar 2017, 13:35:34 UTC · Comment


Evolution of a black hole ULX

The investigation of ULX's nature is still in progress and currently we are
waiting for feedback from our collaborators. Meanwhile, I want to share with you
a figure of the evolution of a typical ULX with black hole accretor.

To make the long story short, two massive stars bore in a binary. One which is
heavier expands as a result of its nuclear evolution and starts to shed mass
onto its companion.This mass transfer is dynamically unstable and the second
star becomes engulfed with the primary star's matter. We call this phase a
common envelope and it happens typically when the system's age is between 4 and
5 million years.

If the companion has enough orbital energy, the common envelope is rejected and
the stars' separation shrinks significantly. The primary needs now less than
100,000 years to collapse and form a black hole.

The system's orbital energy is constantly emitted in gravitational waves, which
results in further separation shrinkage. Simultaneously, the secondary star
expands. If it manages to commence the mass transfer onto the black hole within
the first 500 million years (typically during the first 10-20 million years),
the flow will be strong enough to power a ULX.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal trwa badanie właściwości ULX, a obecnie czekamy na informacje zwrotną od
naszych współpracowników. W międzyczasie chcielibyśmy podzielić się z Wami
rysunkiem ewolucji typowego ULXa z akreującą czarną dziurą.

W skrócie, w układzie podwójnym powstały dwie masywne gwiazdy. Cięższa z nich
rozrasta się w skutek ewolucji nuklearnej i zaczyna przelewać masę na gwiazdę
towarzyszącą. Ten transfer masy jest dynamicznie niestabilny i druga gwiazda
zostaje otoczona przez zewnętrzne warstwy pierwszej. Nazywamy tę fazę wspólną
otoczką i zazwyczaj ma ona miejsce, gdy system jest w wieku pomiędzy 4 a 5
milionów lat.

Jeśli towarzysząca gwiazda ma wystarczająco dużo energii orbitalnej, otoczka
zostaje odrzucona, a odległość między gwiazdami znacząco się kurczy. Gwiazda
główna potrzebuje teraz mniej niż 100,000 lat, żeby zapaść się grawitacyjnie i
utworzyć czarną dziurę.

Energia orbitalna systemu jest stale tracona na skutek emisji fal
grawitacyjnych, co skutkuje dalszym kurczeniem się orbity. Jednocześnie druga
gwiazda zwiększa swój promień. Jeśli zdoła rozpocząć transfer masy na czarną
dziurę w ciągu pierwszych 500 milionów lat (zwykle podczas pierwszych 10-20
milionów lat), przepływ będzie wystarczająco silny, żeby zasilić ULXa.
23 Jan 2017, 15:02:12 UTC · Comment


Back to work!
After vacation time, we are getting back to work! There are some significant
goals in front of the U@H and we still count on your help!

First of all, we are continuing our cooperation with Cambridge and Ferrara.
Scientist are becoming more and more aware of the project and appreciate the
help in obtaining necessary data. The manuscript about ULXs should be published
in the nearest future. We think the conclusions will bring about a vivid
discussion. We are also preparing large-scale simulations for the BHspin
application which will provide valuable predictions of gravitational waves for
the next LIGO runs.

From the technical point of view, we are going to make several improvements this
year. An additional server for processing data will be installed. Additionally,
applications will be adapted for the GPU computing. We also plan to establish a
database with public access which will store the results and possibly provide
some visualisation tools.

As always, we will keep you informed on the progress and your feedback will
still be highly appreciated!

U@H team

--------------------------------------------------------

Po wakacjach wracamy do pracy! Przed U@H wiele wyzwań i nadal liczymy na Waszą
pomoc! Przede wszystkim nadal kontynuujemy współpracę z Cambridge i Ferrarą.
Naukowcy coraz częściej słyszą o projekcie i doceniają pomoc w pozyskiwaniu
danych. Praca dotycząca ULXów zostanie wkrótce opublikowana. Sądzimy, że wnioski
wywołają żywą dyskusję. Przygotowujemy również wielkoskalowe symulacje na
aplikację BHspin. Dostarczy ona ważnych prognoz na temat fal grawitacyjnych
dla kolejnych obserwacji LIGO.

Od strony technicznej, dokonamy w tym roku kilku ulepszeń. Zainstalujemy
dodatkowy serwer do przetwarzania danych. Ponadto dostosujemy aplikacje do
obliczeń na GPU. Planujemy również stworzyć bazę danych z dostępem publicznym,
która będzie służyła przechowywaniu wyników i być może dostarczy również
narzędzi do ich wizualizacji.

Jak zawsze będziemy Was informować o postępach i bardzo cenić Wasze uwagi!

Zespół U@H
8 Nov 2016, 14:47:48 UTC · Comment


... more

News is available as an RSS feed RSS