1) Message boards : Cafe : Problem z uploadem (Message 4869)
Posted 9 Oct 2021 by vvsmax
Post:
Miałem problem : Brak połączenia z serwerem projektu-pliki były ciągle wysyłane i pobierane trwało to cały czas - wyglądało jak brak połączenia.
Komputer z Win10 prof. Ryzen 2600.
Reinstalacja Boinc nie pomogła nie mógł się połączyć z serwerem.
Rozwiązanie: Edycja pliku BOINC\ca-bundle.crt
Otwarcie w notatniku i usunięcie fragmenu :
DST Root CA X3 expired certificate.
Całość do usunięcia wygląda tak:
DST Root CA X3
==============
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/MSQwIgYDVQQK
ExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMTDkRTVCBSb290IENBIFgzMB4X
DTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVowPzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1
cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQDEw5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggEPADCCAQoCggEBAN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmT
rE4Orz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEqOLl5CjH9
UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9bxiqKqy69cK3FCxolkHRy
xXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40d
utolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaDaeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQ
MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69ikug
dB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXrAvHRAosZy5Q6XkjE
GB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZzR8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bw
RLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubS
fZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYoOb8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
-----END CERTIFICATE-----

Po zapisaniu zmian i zamknięciu pliku działa - połączył się z serwerem i pobrał nowe zadania.
Strona gdzie znalazłem to rozwiązanie:
https://boinc.thesonntags.com/collatz/forum_thread.php?id=254&postid=3461#3461Copyright © 2022 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek